Права та обов’язки здобувача освіти ВПУ №24 м.Заставна

Правила внутрішнього розпорядку

здобувачів освіти Вищого професійного училища №24 м.Заставна

 

1 Учні училища – це випускники закладів загальної середньої освіти або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до училища на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

2 Прва та обов’язки учнів училища визначаються законодавством України, Статутом та цими Правилами.

3 Учні Училища мають право на:

1) належні умови навчання за обраною професією;

2) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

3)безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, навчальною та спортивною базами Училища;

4) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

5)трудову діяльність у позанавчальний час (неповнолітні учні – за письмовою згодою батьків);

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими потребами);

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами училища у порядку, передбаченому Положенням про училище;

8) проживання у гуртожитку на період навчання у порядку, встановленому законодавством;

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

12) участь у громадських об’єднаннях;

13) участь у діяльності органів громадського самоврядування училища, педагогічної ради училища, органів студентського самоврядування;

14) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

15) відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за умови добровільної сплати страхових внесків зарахування до страхового стажу періоду навчання на денній формі навчання;

16) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

17) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

18) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, організаціях України, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

19) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

  1. Учні училища зобов’язані:

– поводити себе гідно, у міжособистісних стосунках дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

– виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

– систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний, культурний та громадянський рівень;

– відвідувати заняття за затвердженим навчальним планом і сформованим розкладом занять;

–  виконувати всі академічні завдання і роботи, складати (перескладати) екзамени та екзамени у визначені терміни відповідно до вимог чинного законодавства України;

– вчасно інформувати керівництво (класного керівника та майстра виробничого навчання) у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття;

– не допускати пропусків занять без поважних причин;

– своєчасно приходити на заняття, не покидати навчальні кабінети та майстерні без дозволу викладача та майстра в/н;

– дотримуватись вимог Статуту та цих правил;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями під час практичного навчання і виробничої практики;

– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

– дбайливо ставитися до майна училища, інших юридичних та фізичних осіб, зокрема, тих, де відбувається проведення виїзних навчальних занять, навчальної, технологічної та виробничої практик;

– нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

– виконувати під час проходження виробничої практики вимог нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

– не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться даними Правилами.

  1. Збитки, що навмисно заподіяні учнями підприємству, установі, організації тощо відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
  2. За невиконання обов’язків і порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку до учня застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з училища. Заходи впливу до учня застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом директора училища.
  3. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з числа учнів училища здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», цих правил та інших, чинних нормативно-правових документів.
  4. Учень може бути відрахований:

1) за власним бажанням;

2) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку

3) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

4) вироком суду, що набрав законної сили;

5) грубі порушення навчальної дисципліни або цих правил;

6) станом здоров’я;

7) переведення, за його згодою, до іншого навчального закладу;

Учень при відрахуванні може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

  1. Студентам під час перебування на території та у приміщеннях училища заборонено:

– дуже голосно розмовляти, гучно вмикати мобільні телефони на перервах;

– користуватись мобільним телефоном під час аудиторних та виробничих занять;

– без дозволу дирекції училища вносити і виносити інвентар, устаткування, матеріали і прилади з лабораторії, навчальних кабінетів, виробничих та інших приміщень та гуртожитку училища;

– палити у приміщеннях та на території училища;

– псувати меблі, обладнання, приміщення написами і малюнками будь-якого змісту;

– смітити, лузати насіння в приміщеннях і на території училища;

– використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому числі на расовому, етнічному або національному ґрунті, а також на ґрунті релігійної нетерпимості;

– використовувати ненормативну лексику і непристойні жести;

– вживати і мати при собі під час перебування в улилищі алкогольні напої, наркотичні засоби чи прекурсори, з’являтися до училища у стані алкогольного, наркотичного чи токсикологічного сп’яніння;

– умисно створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному здоров’ю інших осіб, їх добробуту;

– приносити до училища і використовувати газові балончики, вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехніку, отруйні речовини.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum d