Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Вищого професійного училища № 24 м. Заставна Чернівецької області

на 2022 рік

 

І.       Загальна частина

1.1.    Ці Правила прийому до Вищого професійного училища № 24 м.Заставна Чернівецької області, розроблені на основі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНУ від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823/23355 з врахуванням:

Статуту Вищого професійного училища № 24 м. Заставна Чернівецької області затвердженого  наказом МОН України №1576 від 17.12.2019 , додаток;

Витягу з ЄДБО додаток;

Рішення Акредитаційної комісії від 19.01.2021 протокол №141 додаток;

Наказ Міністерства освіти і науки від 21.01.2021 №77 «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії»;

1.2.    До Вищого професійного училища № 24 м. Заставна Чернівецької області приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.    Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в Училищі відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.    Прийом громадян до Училища здійснюється для здобуття професій  за такими освітніми рівнями:

професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»;

1.5.    Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється:

за регіональним замовленням – за рахунок видатків з бюджету Чернівецької області.

Здобуття повної загальної середньої освіти здійснюються за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

1.6.    Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ.      Приймальна комісія

2.1.   Прийом до Училища здійснює приймальна комісія, що функціонує на підставі Положення про приймальну комісію до Вищого професійного училища № 24 м. Заставна Чернівецької області, затвердженого наказом директора Училища.

2.2.   Очолює приймальну комісію директор Училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.   Правила прийому до Училища на 2022 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджені директором Училища за погодженням з Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.   Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов здобуття освіти, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.   Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, офіційний сайт ВПУ №24 м.Заставна  (адреса сайту: http://vpu24.com.ua) та обумовлюють:

перелік професій, згідно з отриманою ліцензією, протоколом Акредитаційної комісії (додаток);

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій за віком вступників (Закон України «Про дорожній рух») відповідно до законодавства.

обмеження з професій за медичними показниками (згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за №846/1413), згідно Закону України «Про зайнятість населення». Обмеження з професій може бути, якщо учням протипоказане здобуття освіти за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України;

обмеження за статтю не допускаються;

перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

При виникненні спірних питань щодо результатів співбесіди з абітурієнтами проводиться додаткове психолого-діагностичне тестування практичним психологом закладу освіти та застосовується рейтинговий конкурс свідоцтв про базову та свідоцтв (атестатів) про повну загальну середню освіту. Додаткові переваги отримують абітурієнти, що мають сертифікати, отримані під час профорієнтаційних заходів.

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

ВПУ №24 м.Заставна гарантує надання місць в гуртожитку для 180 здобувачів освіти, які проживають за межами м.Заставна. Гуртожиток надається на навчальний рік. Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватись 29 – 30 серпня 2022 року.

порядок проходження медичного огляду вступників до Училища, за професіями для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6.   Строки проведення прийому для здобуття освіти та графік роботи приймальної комісії:

за регіональним замовленням: з 06 червня до 31 серпня 2022 року;

понад державне замовлення – упродовж року при формуванні групи (відповідно до укладених договорів на надання освітніх послуг та затверджених у встановленому порядку освітніх програм і робочих навчальних планів).

Графік роботи приймальної комісії за адресою: м.Заставна, вул.. Бажанського,58:

Понеділок – п’ятниця: з 800 до 1700 , обідня перерва з 1300 до 1400;

Субота, неділя – вихідний.

ІІІ.    Документи для вступу

3.1.   Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним (державним) замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня здобуття освіти у закладі освіти другого рівня;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-о, 086-у);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);

письмова згода на обробку персональних даних.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, ID картку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2.   Особи, які направляються для здобуття освіти підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.   Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Корінець розписки долучається до документів вступника.

ІV.    Умови прийому

4.1.   Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників для здобуття освіти:

за результатами середнього балу, відповідного документа про базову середню освіту, або повну загальну середню освіту з рейтинговим списком вступників;

в разі однакового середнього балу за результатами співбесіди.

4.2.   Конкурсний відбір проводиться впродовж усього періоду прийому документів згідно затвердженого графіку.

 V. Зарахування

5.1.   Зараховуються поза конкурсом:

категорії громадян, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2019 №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.   Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до Училища за цільовим направленням для здобуття освіти.

5.3.   Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування для здобуття освіти до Училища за обраною формою навчання.

5.4.   У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.   Зарахування до Училища здійснюється наказом в.о. директора Училища, персональні дані вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

5.6.   Після конкурсного відбору зарахування до Училища може супроводжуватись укладанням договору між Училища, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про здобуття освіти та подальше працевлаштування.

 

VІ.    Прикінцеві положення

6.1.   Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про здобуття освіти у закладі загальної середньої освіти.

6.2.   Особи, які без поважних причин не приступили до занять упродовж 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Училища може проводити додатковий прийом.

6.3.   Особам, які не зараховані до Училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж упродовж п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4.   Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються упродовж одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5.   Контроль за дотриманням Училища цих Правил здійснюється Міністерством освіти і науки України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки облдержадміністрації у межах делегованих повноважень.