ПРОЕКТ:

  «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефективності»

   

  Освітня програма «Передові системи термомодернізації   будівель і споруд» для

  підвищення кваліфікації та отримання часткової кваліфікації/додаткових компетентностей з професії «Монтажник систем утеплення будівель»

   

  Освітня програма  «Передові системи термомодернізації будівель і споруд» розроблена у рамках реалізації проєкту «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефективності», що здійснюється в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

  Серед розробників освітньої програми заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, провідні науковці та роботодавці, фахівці технічного департаменту компанії «Фомальгаут Полімін» — національного виробника  матеріалів для фасадної теплоізоляції будівель.

  Освітня програма розроблена на основі модульно-компетентнісного підходу із урахуванням сучасних технологій і матеріалів, що впроваджуються у сфері енергоефективності та енергозбереження у будівельній галузі.

   Підготовка за кожною професійною компетентністю структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова освітньої програми, що формується на основі потреб розвитку галузі, сучасних технологій та новітніх матеріалів та включає перелік компетентностей і їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат), що видається суб’єктом надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

  Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості. У сфері професійної (професійно-технічної) освіти визначають три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні.

  Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії та  набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

  Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

  Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

  Тривалість професійної підготовки освітньої програми визначається відповідно до обсягів професійної компетентності/часткової кваліфікації, які набуває здобувач освіти, та визначається робочим навчальним планом.

  При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

  Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійної (професійно-технічної) освіти.

  Обліковими одиницями навчального часу є:

  академічна година тривалістю 45 хвилин;

  урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

  навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

  Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.

  Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

  Типова навчальна програма підготовки кваліфікованих робітників визначає орієнтований перелік навчальних модулів та зміст кожної з  професійних компетентностей/часткових кваліфікацій.

  Типовий навчальний план включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; підсумковою кваліфікаційною атестацією; визначає загальну кількість годин для оволодіння професійною компетентністю/частковою кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

  Робочі навчальні плани та програми для підвищення кваліфікації/перепідготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

  Робочі навчальні плани підготовки, підвищення кваліфікації/перепідготовки формують графік освітнього процесу, визначають навчальні предмети/компетентності, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою в межах навчальних тижнів.

  Робочі навчальні програми  визначають зміст навчальних предметів/модулів відповідно до компетентностей та  їх погодинний розподіл.

  Перелік основних засобів навчання формується відповідно до змісту освітньої програми та вимог сучасних технологій і матеріалів із врахуванням потреб конкретного роботодавця.

  За результатами здобуття кожної професійної компетентності/часткової кваліфікації проводиться підсумкова чи проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

  Представники роботодавців долучаються до вихідного контролю знань, умінь та навичок здобувачів освіти та можуть брати безпосередню участь у кваліфікаційній атестації.

  Після завершення навчання кожен здобувач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньою програмою, технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі.

  Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства з питань  охорони праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати у межах навчальних модулях для поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми модулів  повинні включати відповідні питання охорони праці.

  До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише після навчання й перевірки знань із охорони праці.

  Кваліфікаційна атестація включає кваліфікаційний іспит та пробну кваліфікаційну роботу, яка проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти разом із  підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньої програми, потреб роботодавців, із урахуванням сучасних технологій та новітніх матеріалів.

  Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом професійної (професійно-технічної) освіти разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньої програми, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

  Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію за однією професійною компетентністю/частковою  кваліфікацією, видається сертифікат про опанування  професійної компетентності/компетентностей та/або часткової кваліфікації.

           Данна  освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих та компетентних фахівців з монтажу теплоізоляції (утеплення) будівель і споруд, що забезпечує максимальний ступінь  енергозбереження.

            Навчальний курс розрахований на слухачів випускних курсів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Тривалість навчання — 1 місяць (4 навчальні тижні). Загальний обсяг освітньої програми – 2 кредита (60 годин). Загальна кількість навчальних аудиторних годин – 48. Навчання здійснюється відповідно до навчального плану і складається з професійно-теоретичної (1/3 навчального часу – до 16 годин), професійно-практичної (2/3 навчального часу – до 32 годин) підготовки та самостійного опанування додатковими компетентностями (12 годин поза межами графіку навчального процесу).

            Програма підготовки включає опанування знаннями в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності, а саме: вимоги ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»,  ДБН В.2.6-33: 2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги», питання розроблення та впровадження методів утеплення фасадів будівель, створення комплексних конструктивних рішень, призначених для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду та інші питання, що пов’язані із створенням та експлуатацією фасадної теплоізоляції будівель.

          Навчальний курс для здобувачів професійних компетентностей  містить:

  • перелік компетентностей/часткових кваліфікацій здобувача освіти;
  • навчальний план;
  • навчальну програму на компетентнісній основі/ навчальних предметів та виробничого  навчання/практики;
  • критерії вхідного та вихідного контролю знань слухачів курсу;
  • перелік основних засобів навчання.

   

  1. Кваліфікаційні вимоги до вступника на освітню програму:

        «Передові системи термомодернізації будівель і споруд»

   

        Слухач (здобувач часткової кваліфікації/компетентностей) навчального курсу повинен знати:

        загальні відомості про основні види систем теплоізоляції будівель, клейових розчинів, кріпильних деталей; перелік матеріалів й виробів,  їх характеристики, що забезпечують експлуатаційну надійність і довговічність систем теплоізоляції;

        правила, послідовність та умови виконання робіт із монтажу, підготовчих робіт;

        основні вимоги до якості матеріалів та технологічну послідовність виконання робіт;

        основні види, призначення та правила користування ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом, монтажними пристроями, устаткуванням, механізмами; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями;

        правила дотримання пожежної та електричної безпеки; прийоми надання долікарської допомоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

        Повинен уміти: виконувати базові роботи під час монтажу систем утеплення будівель.

  Загальнопрофесійні вимоги до вступника:

        раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

        дотримуватися вимог технологічного процесу;

        не допускати браку у роботі;

        знати і виконувати  вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища;

       дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

       використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);

       знати основи інформаційних технологій.

    Перелік ключових компетентностей до вступника:

   

       Здатність працювати в команді та запобігання конфліктним ситуаціям.

       Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.

       Здатність самостійно приймати рішення, дотримуватися професійної етики.

       Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

       Здатність планувати трудову діяльність.

       Знання професійної лексики та термінології

  2. Зміст компетентностей освітньої програми

   

  • Зміст загальнопрофесійних компетентностей

   

  Загальнопрофесійні компетентності       Зміст загальнопрофесійних   компетентностей
  Оволодіння відомостями про сучасні системи термомодернізації та сучасне обладнання Знати: сучасні системи утеплення  будівель та споруд, новітні  види термо- та теплоізоляції.

  Уміти: використовувати  технології,  обладнання та інструмент для виконання монтажу сучасної системи утеплення будівель і споруд
  Оволодіння знаннями про сучасні будівельні матеріали Знати: споживчі характеристики сучасних будівельних матеріалів для влаштування систем термо- та теплоізоляції; асортимент продукції провідних компаній виробників будівельних матеріалів на ринку України, що відповідають сучасним вимогам до якості будівельної продукції;

  Уміти: аналізувати споживчі характеристики та якість матеріалів для влаштування систем термомодернізації, проводити підбір матеріалів залежно від місця розташування об’єкту.
  Дотримання та виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці  Знати: основи нормативно-правових актів у сфері охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, вимоги сучасних державних  будівельних норм (ДБН)

  Уміти: аналізувати шкідливі виробничі фактори, їх вплив на здоров’я, визначати гранично допустимі  показники та  засоби захисту від них

  2.2    Зміст професійно-теоретичної складової професійних  компетентностей

   

  Професійно-теоретичний компонент Зміст професійно-теоретичної складової  компетентностей
  Оволодіння сучасною нормативною базою та регламентуючою документацією Знати: ключові положення сучасної нормативно-правової бази та регламентуючої документації у сфері термомодернізації будівель

  Уміти: використовувати оновлені нормативно-правові документи, що регламентують сучасні вимоги до термомодернізації будівель
  Оволодіння знаннями про сучасні матеріали для термомодернізації будівель Знати:  вимоги до необхідного рівня та технологічних характеристик матеріалів при термомодернізації будівель та споруд, сучасні види покриттів та облицювальних матеріалів для опорядження утепленого фасаду, матеріали для реставрації

  Уміти: використовувати сучасні матеріали при облаштуванні термомодернізації будівель та споруд, зокрема,  сучасні тонкошарові штукатурки, фарби та клеї
  Оволодіння знаннями про сучасні матеріали для фінішного декоративно-захисного опорядження фасадної

  термомодернізації будівель
  Знати: призначення та вимоги до матеріалів для фінішного декоративно-захисного опорядження фасадної термомодернізації

  Уміти:  використовувати сучасні матеріали для  фінішного опорядження фасадної термомодернізації будівель і споруд

  2.3    Зміст професійно-практичної складової професійних компетентностей

   

  Професійно-практичний компонент Зміст професійно-практичної складової  компетентностей
  Оволодіти практичними навичками опорядження стін при термомодернізації будівель і споруд,  вікон та балконів європакетами із застосуванням системи «тепле вікно» Знати: сучасні системи фасадної ізоляції, технологічну послідовність виконання робіт при утепленні целюлозним утеплювачем Юнізол,  Айсініном, термоплитами та  особливість застосування системи  «тепле вікно» і терморамки. Основні дефекти опоряджувального штукатурного шару та методи  контролю якості

  Уміти: виконувати робити із утеплення целюлозним утеплювачем Юнізол,  Айсініном та термоплитами. Здійснювати монтаж (кріплення) терморамки «тепле вікно»,  виконувати підтяжку термоплівки  на терморамці та поновлювати пошкоджену термоплівку. Виявляти дефекти термомодернізації та їх виправляти; застосовувати методи контролю за якістю
  Оволодіння практичними навичками застосування   матеріалів та обладнання для застосуванням системи «Рідка керамічна термоізоляція» Знати: склад рідкої керамічної термоізоляції, її властивості, конструктивно-технологічні рішення щодо застосування, методи нанесення на поверхню та правила безпеки при використанні

  Уміти: підготувати рідку керамічну термоізоляцію та поверхню об’єкту термоізолювання. Наносити рідку керамічну термоізоляцію на об’єкт згідно регламенту виконання робіт, зокрема, при виконанні монтажних робіт із улаштування протипожежних поясів і облаштування прорізів. Вміти користуватися безповітряним компресором при нанесенні рідкої керамічної термоізоляції.
  Оволодіти практичними навичками  виконання робіт при здійсненні зовнішнього утеплення із застосування системи «ТЕРМОС» Знати: технологічну послідовність підготовки фасаду, стін, утеплення даху і суміщеного перекриття,  перекриття над підвалами при застосуванні системи «ТЕРМОС», влаштування монтажу плит, маяків, механічного кріплення, герметизації швів, ґрунтування поверхні і фарбування, правила безпечного виконання робіт

  Уміти: виконувати робити з термоізоляції, зокрема:  підготувати поверхню до монтажу; виконувати розмітку під рівень; наносити клейову суміш на теплоізоляційний матеріал в залежності від виду поверхні та особливостей монтажу; безпечно виконувати роботи; контролювати якість виконаних робіт
  Оволодіння практичними навичками застосування   матеріалів та обладнання для монтажу із застосуванням системи «Поліфасад» Знати: особливості сумішей та опоряджувальних матеріалів для застосування системи «Поліфасад», вимоги до сучасних матеріалів для забезпечення  технологічної послідовності та  безпечного виконання робіт та до якості виконуваних робіт

  Уміти: підбирати необхідні матеріали із врахуванням особливості монтажу; безпечно виконувати роботи з інструментом та обладнанням, контролювати якість виконаних робіт

   

   

  1. Перелік модулів та зміст компетентностей освітньої програми

    

         3.1 Модуль та зміст загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки

                                             (ЗПП, ПТП)

  1 Нормативно-правова база, що відображає сучасні вимоги до термомодернізації будівель
  1.1 Ключові положення регламентуючих документів щодо фасадної термомодернізації будівель
  1.2 Використання  оновленої нормативної бази при визначенні дефектів термомодернізації та  виборі методів  їх усунення
  1.3 Упровадження різних підходів та способів визначення існуючих тепловтрат  через огороджувальні конструкції.
  2        Сучасні  матеріали для термомодернізації будівель
  2.1 Нові підходи щодо  визначення необхідних характеристик сучасних  матеріалів та сумішей для термомодернізації будівель та споруд
  2.2 Використання сучасних матеріалів при облаштуванні утепленого фасаду, примикань та швів між плитами утеплювача в віконних і дверних балконних блоках тощо
  2.3 Сучасні  матеріали для реставрації пошкодженого теплоізоляційного шару
  3        Сучасні матеріали для  фінішного  декоративно-захисного  опорядження фасадної термомодернізації будівель
  3.1 Призначення й особливості матеріалів для  фінішного опорядження утеплених фасадів будинків
  3.2. Підбір сучасних матеріалів за технологічними характеристиками  для  фінішного опорядження утеплених фасадів будинків

   

  3.2  Модулі та зміст компетентностей професійної підготовки

   

  Модуль 1   Сучасні    технології  виконання  монтажних робіт  при термомодернізації будівель
  1.1 Нові підходи до визначення комплексної термомодернізації будівель та огороджувальних      конструкцій,  практичне використання  сучасних  матеріалів та сумішей при виконанні монтажних робіт  при здійсненні теплоізоляції будівель і споруд
  1.2 Виявлення причин виникнення тепловтрат та виконання робіт для усунення дефектів
  1.3 Застосування методів контролю за якістю монтажу систем термомодернізації.
  Модуль 2 Дотримання конструктивно-технологічних вимог при  улаштуванні термомодернізації будівель і споруд, використання сучасної технології термоізоляції вікон та балконних дверей терморамками «Тепле вікно»
  2.1 Використання схем типових конструктивно-технологічних рішень при улаштуванні

  термомодернізації, дотримання послідовності та   умов виконання монтажних робіт
  2.2 Практичне виконання робіт з монтажу сучасних систем термомодернізації будівель, зокрема фасадної ізоляції, застосування  утеплювачів Юнізол,  Айсініном та термоплит
  2.3. Технологічна послідовність виконання підготовчих робіт для монтажу терморамок. Практичне виконання та контроль якості робіт з монтажу терморамок на рами вікон та дверей балконів. Система «Тепле вікно»
  Модуль 3 Сучасні матеріали і конструктивні рішення при термомодернізації будівель і споруд. Матеріали,  механізми та обладнання  для нанесення «Рідкої керамічної термоізоляції»
  3.1 Технологічна послідовність виконання робіт при термомодернізації. Практичне виконання робіт для утеплення ззовні із  облаштуванням додаткової захисної утеплювальної стінки, утеплення даху і суміщеного перекриття,  перекриття над підвалами
  3.2. Технологічна послідовність виконання робіт з рідкою керамічною термоізоляцією. Практичне виконання робіт з підготовки матеріалів та поверхні об’єкту для термоізоляції. Нанесення покриття рідкою керамічною термоізоляцією.
  3.3 Практичні заходи щодо здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці
  Модуль 4  Сучасні технології  для термомодернізації будинків системи  «ТЕРМОС»
  4.1. Технологічна послідовність підготовки фасаду, влаштування термоплит, маяків, механічного кріплення, герметизації швів, ґрунтування поверхні і фарбування
  4.2 Практичне виконання робіт із підготовки поверхні до монтажу;  розмітка під рівень; нанесення клейової  суміші на маяки та термоплити,  використання рідкої керамічної теплоізоляції на укосах.
  4.3 Практичні заходи щодо здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці
  Модуль 5 Матеріали, інструменти та обладнання для монтажу системи «Поліфасад»
  5.1 Технологічна послідовність  виконання робіт з монтажу термоплит для системи  «Поліфасад»
  5.2 Практичне застосування інструментів, обладнання  та матеріалів для монтажу системи «Поліфасад»
  5.3 Практичні заходи щодо здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці

   

  1. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації

   

  Професія: 7129 «Монтажник систем утеплення будівель»

  Часткова кваліфікація/компетентності освітньої програми: «Передові системи термомодернізації   будівель і споруд»

  Загальний фонд навчального часу –  48  годин

  Загальний навчальний фонд – 2 кредити (60 годин)

  з/п
  Напрям підготовки/модулі Всього годин ЗПП

  ПТП
  Мод/

  Комп1
   

  Мод/

  Комп

  2
   

  Мод/

  Комп

  3

   
   

  Мод/

  Комп

  4
   

  Мод/

  Комп

  5
   

   

  Кваліф атест.

   
  1 Вхідний контроль 1 1            
  2 Професійно-теоретична підготовка 15 5 6 1 1 1 1  
  3 Професійно-практична підготовка 30     6 6 12 6  
  4 Консультації* 10              
  6 Самостійна робота ** 12 2 2 2 2 2 2  
  7 Кваліфікаційна атестація (іспит) 2             2
  8 Загальний обсяг навчального часу 48 6 6 7 7 13 7 2
  9 Загальний навчальний фонд *** 60 8 8 9 9    15 9 2

   

                                                        Примітки

  1. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці загальнопрофесійні компетентності вивчаються в обсязі, визначені відповідно до результатів вхідного контролю.

  * Години,  відведені на консультації, не враховуються в загальному фонді навчального часу та можуть проводитися в індивідуальному порядку відповідно до потреб  здобувачів кваліфікацій.

  ** Самостійна робота здійснюється здобувачами професійних кваліфікацій відповідно до навчального плану поза межами навчального процесу і не входить до загального обсягу навчального часу.

  *** Загальний навчальний фонд включає обсяг годин, відведений на аудиторні години і практичну підготовку та включає години, передбачені на самостійну роботу.

  При розроблення  робочих навчальних планах можна передбачити упродовж 1 першого тижня  навчання 2 дні на професійно-теоретичну/ загальнопрофесійну  підготовку (ЗПП, компетентність  1 – 12 годин),  упродовж наступного  2 тижня – 2 дні на професійно-практичну підготовку (комп. 2,3 – 14 годин),  упродовж 3-го тижня – 2 дні професійно-практичної підготовки (комп.4 – 13 годин) та упродовж 4 тижня – 2 дні ( комп. 5 – 7 годин та  кваліфікаційна атестація).

   

  5. Типовий навчальний план та розподіл годин за модулями та компетентностями

   

  Навчальний

  модуль
   № тем Найменування компетентності та навчального модуля К-сть годин/ самост.

  робота
      Вхідний контроль 1
  ЗПП,

  ПТП
    Загальнопрофесійні та професійно-теоретичні компетентності 15
    1.1  Основі положення  нормативно-правової  бази, що відображають сучасні вимоги до  термомодернізації будівель 5
    Основні положення нормативної бази та ДБН, що відображають сучасні вимоги до фасадної  термомодернізації будівель 1/1
  1.2 Сучасні  матеріали для фасадної  термомодернізації будівель  
    Надійність і довговічність об’єктів будівництва. Основні підходи до термообстеження та аналізу тепловтрат, технологічних характеристик матеріалів. Здійснення аналізу асортименту продукції провідних компаній виробників будівельних матеріалів на ринку України, що відповідають сучасним вимогам до якості будівельної продукції 2
  1.3. Сучасні матеріали для  фінішного  декоративно-захисного  опорядження фасадної  термомодернізації будівель  
    Сучасні системи фасадної  термомодернізації. Система THERMO FACADE. Загальні відомості, вироби і матеріали для влаштування,  технологічна послідовність виконання робіт. 2/1
  Модуль 1 1.4 Сучасні    технології  виконання  монтажних робіт  при   термомодернізації будівель 6
        Використання  сучасних  матеріалів та сумішей при виконанні    монтажних робіт  при здійсненні  термомодернізації будівель і споруд 2/1
    Визначення дефектів влаштованого опоряджувального штукатурного шару та  виявлення їх причин 2/1
    Застосування методів контролю за якістю декоративного опорядження 2
  Модуль 2 1.5 Конструктивно-технологічні вимоги при  улаштуванні   термомодернізації будівель і споруд. 

  Терморамка «Тепле вікно».
  1
    Вивчення схем типових конструктивно-технологічних рішень при

  улаштуванні  термомодернізації будівель і споруд, зокрема, дотримання послідовності та   умов виконання монтажних робіт при облаштуванні  термомодернізації фасадів, терморамки «Тепле вікно»
  1/1
  Модуль 3 1.6 Сучасні матеріали і конструктивні рішення опорядження стін при термоізоляції будівель і споруд.  Використання технологій застосування рідкої керамічної термоізоляції 1
    Використання сучасних матеріалів при термоізоляції фасадів будівель і споруд, технології використання рідкої керамічної термоізоляції. 1/1
  Модуль 4 1.7 Сучасні технології  для  термомодернізації будинків «ТЕРМОС» 1
    Технологічна послідовність підготовки фасаду та  влаштування  термоізоляції  будівель і споруд з використання системи «ТЕРМОС»

  Технологічні підходи до  здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці.
  1/1
  Модуль 5 1.8 Матеріали, інструменти та обладнання для монтажу систем  «Поліфасад» 1
    Технологічна послідовність  виконання робіт системи  «Поліфасад». Технологічні підходи до  здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці 1/1
                                                    Всього годин за ЗПП  та ПТП модулем 15
                                           Разом  годин з вхідним контролем 16
      Професійні (професійно-практичні) компетентності 30
  Модуль 2 1.9 Дотримання конструктивно-технологічних вимог при  улаштуванні  термомодернізації будівель і споруд, послідовність і умови виконання робіт  при термоізоляції вікон та балконних дверей. Терморамка «Тепле вікно». 6
    Система THERMO FACADE...  Практичне виконання робіт  із   термомодернізації целюлозним утеплювачем Юнізол, утеплення Айсініном та утеплення термоплитами. Особливості механічного кріплення плит утеплювача у важкодоступних місцях та улаштування стиків збірних захисних конструкцій та деформаційних швів із  використанням герметизуючих матеріалів, виконання робіт із улаштування протипожежних поясів, облаштування віконних та дверних прорізів. 3
    Підготовка поверхні рамки вікна: кріплення елементів задвижки, очищення від забруднення місць примикання ущільнювача терморамки до поверхні рамки вікна. Практичне кріплення терморамки «Тепле вікно». 3/1
  Модуль 3 1.10 Практичне застосування конструктивних рішень при опорядженні стін при  термомодернізації будівель і споруд.  Матеріали,  механізми та обладнання  для нанесення «Рідкої керамічної термоізоляції» 6
    Практичне виконання робіт для утеплення ззовні із  облаштуванням додаткової захисної утеплювальної стінки, утеплення даху і суміщеного перекриття,  перекриття над підвалами. 3
    Технологічна послідовність виконання робіт з рідкою керамічною термоізоляцією. Практичне виконання робіт з підготовки матеріалів та поверхні об’єкту для термоізоляції. Нанесення покриття рідкою керамічною термоізоляцією. 3/1
  Модуль 4 1.11 Сучасні технології  термоізоляції будинків система «ТЕРМОС» 12
    Підготовки фасаду будівлі для  влаштування маяків та монтажу термоплит,  їх механічного кріплення, герметизації швів, ґрунтування поверхні  термоплит і фарбування. 2
    Вимірювальні роботи: розмітка фасаду під рівень для кріплення маяків, установка конструкційної нитки. 2
    Практичне виконання робіт з монтажу: ґрунтування поверхні стіни в місцях установки маяків, нанесення клейової суміші на маяки та їх кріплення на стіні фасада, ґрунтування торців  термоплит та свердління отворів в термоплитах, нанесення клейової суміші на торці термоплит їх кріплення до маяків. Свердління через отвори в термоплитах стіни перфоратором та механічне кріплення термоплит дюбелями; герметизації швів та отворів в термопанелях в місцях установки дюбелів, ґрунтування поверхні термоплит та фарбування. Нанесення рідкої керамічної термоізоляції на  віконні укоси. 6/1
    Практичні заходи щодо здійснення контролю за якістю виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці 2
  Модуль 5 1.12 Сучасні технології термоізоляції будівель  система «Поліфасад» 6
      Підготовка фасаду будівлі, вимірювальні роботи, установка стартового профілю 2
      Монтаж термоплит (зведення кутів, установка контрольної нитки, установка дистанційних пластин, порізка термопанелей) 2
      Механічне кріплення, ґрунтування торців і потаємних заглиблень, приклеювання добірних елементів, герметизація швів і потаємних заглиблень, ґрунтування всієї поверхні та фарбування 2/1
         
      Всього годин на професійно-практичну підготовку 30
  ПКА   Підсумкова кваліфікаційна атестація 2
       Разом  аудиторних годин та годин практичної підготовки 48
      Самостійна робота поза межами навчального процесу 12
      Загальний обсяг годин освітньої програми 60

   

   

  1. Типова освітня програма: «Передові системи термомодернізації будівель і споруд

  Т е о р е т и ч н и й    б л о к

   

  Тема 1   Нормативно-правова база, що відображає сучасні вимоги до термомодернізації будівель

  Ключові положення регламентуючих документів щодо фасадної термомодернізації будівель:

  ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»,

  ДБН В.2.6-33: 2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»,

  ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»

  Тема 2 Надійність і довговічність об’єктів будівництва. Термообстеження, аналіз тепловтрат  через огороджувальні конструкції будівель

  Надійність і довговічність як визначальні чинники якості будівель в споруд. Критерії довговічності.

  Фізичні основи термообстеження. Розподіл і аналіз тепловтрат.

  Вирішення проблеми втрат тепла через огороджувальні конструкції будівель.

  Тема 3  Сучасні системи фасадної термомодернізації будівель. Загальні відомості, вироби і матеріали для влаштування,  технологічна послідовність виконання робіт

  Загальні відомості про сучасні системи фасадної термомодернізації.

  Призначення, суть і переваги. Ефективність методів.

  Класифікація та типи: ППС (пінополістирольні плити), МВ (мінераловатні плити).

  Фізико-механічні характеристики системи.

  Здійснення аналізу асортименту продукції провідних компаній виробників будівельних    матеріалів на ринку України, що відповідають сучасним вимогам до якості будівельної продукції

  Вироби і матеріали для влаштування сучасних систем фасадної теплоізоляції будівель  і вимоги до них

  Ґрунтовки.. Особливості та технічні характеристики.

  Теплоізоляційні плити. Мінераловатні плити. Переваги та недоліки мінераловатних плит.

  Пінополістирольні плити. Переваги та недоліки пінополістирольних плит.

  Полімерцементні клеї.. Особливості та технологічні властивості універсальних клейових матеріалів. Клей для приклеювання пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати. Армуючий клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати.

    Матеріали для армування плит утеплювача. Армуючий клей для   пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінераловати.

  Додаткові матеріали. Армуюча фасадна сітка Термодюбель з металевим стрижнем і термоголівкою Термодюбель з пластиковим стрижнем

   

   Тема 4: Технологічна послідовність виконання робіт

  Підготовка поверхні.

    Вимоги до основ. Інструменти і пристосування для підготовки поверхонь. Характеристики забруднень, способи очищення поверхонь. Видалення оздоблювального шару, який втратив зчеплення з поверхнею конструкції. Ґрунтування поверхні.

   Закріплення перфорованих цокольних профілів.

   Види профілів. Цокольний профіль з крапельником. Кріплення  профілів до цоколю будівлі.

   Кріплення плит утеплювача.

          Застосування універсальних клейових матеріалів. Техніка приклеювання плит.

    Контроль відхилення від вертикалі. Додаткове механічне кріплення плит. Інструменти і пристосування. Технічні вимоги. Методи контролю.

            Улаштування армованого гідрозахисного шару. Технологія теплоізоляції косяків віконних і дверних отворів і кутів конструкції. Зміцнення зовнішніх кутів елементами армування. Зміцнення кутових перфорованих профілів з алюмінію. Улаштування додаткового армованого захисного шару в кутових зонах. Влаштування й  ущільнення деформаційних швів.

    Улаштування армованого гідроізоляційного шару

    Підготовка поверхні під нанесення декоративно-захисного покриття. Усунення незначних нерівностей. Ґрунтування поверхні.

   

      П р а к т и ч н и й    б л о к

   Тема 1. Технологічна послідовність виконання робіт

   1.1 Підготовка основи. Контроль якості  робіт.

   1.2 Закріплення плит утеплювача, зміцнення зовнішніх кутів.

    Додаткове зміцнення кутів віконних і дверних прорізів, ущільнення деформаційних швів.

    Улаштування основного армованого гідрозахисного шару.

    Контроль якості робіт.

  1.3 Підготовка  поверхні теплоізолюючого шару під декоративне опорядження.

  Шліфування поверхні. Формування кутів. Усунення дрібних нерівностей. Грунтування поверхні.

  Контроль якості робіт

   

  Тема 2 Сучасні    технології виконання монтажних робіт  в процесі теплоізоляції будівель.  Термоізоляція вікон.

  Сучасні системи фасадної термомодернізації. Особливості використання системи THERMO FACADE...  Практичне виконання робіт  із термомодернізації целюлозним утеплювачем Юнізол, утеплення Айсініном та утеплення термоплитами

  Терморамка «Тепле вікно» її кріплення до рами вікна.

  Нові підходи до визначення необхідного рівня утеплення будівель та огороджувальних конструкцій, використання  сучасних  матеріалів та сумішей при виконанні монтажних робіт при здійсненні термомодернізації будівель і споруд.

  Методи контролю якості декоративного опорядження фасадів штукатурними сумішами та фарбовими складами. Дефекти влаштованого опоряджувального  шару. Причини виникнення і способи їх усунення.

  Заповнення та герметизація швів: вибір матеріалів для заповнення швів залежно від умов експлуатації облицьованої поверхні.

  Здійснення вхідного контролю матеріалів та поопераційного контролю якості робіт.

  Правила безпечного виконання робіт.

  Тема 3 Дотримання конструктивно-технологічних вимог при  улаштуванні термомодернізації, послідовність і умови виконання робіт. Рідка керамічна термоізоляція.

  Схеми типових конструктивно-технологічних рішень при улаштуванні сучасних систем термомодернізації, послідовність і умови виконання робіт.

  Технологія механічного кріплення плит утеплювача у важкодоступних місцях.

  Улаштування стиків збірних захисних конструкцій та деформаційних швів із  використанням герметизуючих матеріалів.

  Монтаж теплоізоляції на останньому поверсі будівлі з пласким дахом.

  Утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим стіканням дощової води.

  Утеплення цокольної частини будинку.

  Монтаж протипожежних поясів і облаштування віконних та дверних прорізів. Методи нанесення на поверхню стіни рідкою керамічною термоізоляцією.

  Контроль якості виконаних робіт.

  Правила безпечного виконання робіт.

   

  Тема 4. Сучасні  технології опорядження системи  термомодернізації фасадів будівель. Система «ТЕРМОС»

  Призначення та функції опоряджувального шару. Вибір матеріалів відповідно до умов застосування. Функції декоративних штукатурок та фасадних фарб у системі теплоізоляції.

  Вимоги до основи для опорядження фасаду будинку тонкошаровими штукатурками різних торгових марок. Матеріали для адгезійного шару під декоративний опоряджувальний шар.

  Підготовка полімерних пастоподібних сумішей для опорядження фасаду будинку (перемішування, кольорування

  Підготовка фасаду будівлі; вимірювальні роботи; установка стартового профілю; монтаж плит та маяків (зведення кутів, установка контрольної нитки, установка дистанційних пластин, порізкатермопанелей)

  Монтаж плит та маяків (зведення кутів, установка контрольної нитки, установка дистанційних пластин, порізкатермопанелей)

  Механічний кріплення, ґрунтуванняторців і потаємних заглиблень, герметизація швів і потаємних заглиблень; чистова закладення;ґрунтування всій поверхні і фарбування

  Тема 5 Монтаж системи  «Поліфасад»

  Підготовка фасаду будівлі, вимірювальні роботи, установка стартового профілю; монтаж плит:зведення кутів, установка контрольної нитки, установка дистанційних пластин, порізкатермопанелей,.

  Монтаж плит (зведення кутів, установка контрольної нитки, установка дистанційних пластин, порізкатермопанелей)

  Механічний кріплення, грунтуванняторців і потаємних заглиблень, приклеювання добірних елементів, герметизація швів і потаємних заглиблень, Чистова закладення. Грунтування всій поверхні і фарбування

   

  1. Перелік основних засобів навчання

   

   

  п/п
  Найменування Кількість на групу з 12-15 осіб Примітка
  Для індивідуального користування Для групового користування
    Обладнання
  1 Фарбувальні агрегати безповітряного розпилення   1  
  2 Електрофарбопульт   1  
  3 Фарбопульт ручний   1  
  4 Пилосос промисловий   1  
  5 Шліфувальна машина (кутова)   1  
  6 Вологомір   1  
  7 Компресор   1  
    Шланги для компресора   1  
  9 Підмості   4  
  10 Сидіння підвісне   1  
  11 Люлька будівельна   1  
    Інструмент
  1 Кельма 15    
  2 Шпатель зубчастий 15    
  3 Шпатель кутовий наружний 15    
  4 Шпатель кутовий внутрішній 15    
  5 Шпатель металевий 15    
  6 Щітка макловиця 15    
  7 Пензель круглий 15    
  8 Рівень будівельний (різні: 2м, 2,5м)   8  
  9 Рівень лазерний   1  
  10 Правило з рівнем (різні: 1м, 1,5м, 2м) 5    
  11 Шуруповерт 5    
  12 Пістолет для картриджів 2    
  13 Низькообертовий дриль 6    
  14 Міксери для приготування розчинових сумішей 5    
  15 Зубило 5    
  16 Перфоратор 3    
  17 Електролобзик 2    
  18 Кирка двостороння 5    
  19 Висок   8  
  20 Ніж для розрізування плит утеплювача   5  
  21 Леза для ножів 5 5  
  22 Гладилка 15    
  23 Терка металева 15    
  24 Терка пластикова 15    
  25 Терка шліфувальна   8  
  26 Півтерки металеві або поліуретанові   8  
  27 Ножиці   5  
  28 Ножиці ручні для різання металу   5  
  29 Рулетка сталева   5  
  30 Набір щупів   2  
  31 Плоскогубці 5    
  32 Набір свердл по бетону 3    
           
  Додаткове оснащення
           
  1 Пластмасові посудини місткістю від 15 до 25 дм3   5  
  2 Запобіжні монтажні пояси 15    
  3 Окуляри захисні 15    
  4 Шафа для інструментів   1  
  5 Стелаж для пристосувань   1  
  6 Рукавиці 15    
  7 Самостраховка 5    
  8 Каска 15    
                                                             Необхідні витратні матеріали
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        

   

  Додаток 1

   

  Орієнтовний перелік необхідних матеріалів для виконання практичних робіт, передбачених освітньої програмою

  для професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

   

  Професійно-теоретична підготовка

   

  Тема 3 Сучасні системи фасадної термомодернізації будівель. Загальні відомості, вироби і матеріали для влаштування,  технологічна послідовність виконання робіт Система THERMO FACADE.

  ППС (пінополістирольні плити), МВ (мінераловатні плити).

  Універсальна глибокопроникна ґрунтовка Polimin АС-7. Силіконова глибокопроникна ґрунтовка Polimin SС-7. Ґрунтовка для гладких та щільних основ Polimin АС-4 бетон контакт.

  Теплоізоляційні плити.

  Мінераловатні плити Polimin FACADE-STANDARD MW-120. Мінераловатні плити Polimin FACADE-PREMIUM MW-135.

   Пінополістирольні плити Polimin EPS FACADE-LIGHT. Пінополістирольні плити Polimin EPS FACADE-STANDARD. Пінополістирольні плити Polimin EPS FACADE-PREMIUM.

  Полімерцементні клеї

  Клей для приклеювання пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати Polimin П-19. Армуючий клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати Polimin П-20.

  Матеріали для армування плит утеплювача. Армуючий клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінераловати Polimin П-20. Армуючий клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінераловати Polimin P-20 (WHITE).

  Додаткові матеріали. Армуюча фасадна сітка Polimin AS-150. Армуюча фасадна сітка Polimin AS-160. Армуюча фасадна сітка Polimin AS-165Pro.

  Термодюбель з металевим стрижнем і термоголівкою Polimin TDM.  Термодюбель з пластиковим стрижнем Polimin TDP.

  Ґрунтування поверхні: біла тонуюча ґрунтовка Polimin АС-3, силіконова тонуюча ґрунтовка Polimin SC-3.

   

  П р а к т и ч н и й    б л о к

  Тема 1. Технологічна послідовність виконання робіт

  Універсальна глибокопроникна ґрунтовка Polimin АС-7. Силіконова глибокопроникна ґрунтовка Polimin SС-7. Ґрунтовка для гладких та щільних основ Polimin АС-4 бетон контакт.

  .

             Тема 2 Сучасні    технології виконання монтажних робіт  в процесі теплоізоляції будівель.  Термоізоляція вікон.

  Клей для приклеювання пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати Polimin П-19. Армуючий клей для пінополістиролу, графітового пінополістиролу та мінеральної вати Polimin П-20.

  . Тема 3 Дотримання конструктивно-технологічних вимог при  улаштуванні термомодернізації, послідовність і умови виконання робіт. Рідка керамічна термоізоляція.

  Тема 4. Сучасні  технології опорядження системи  термомодернізації фасадів будівель. Система «ТЕРМОС»

   

   

  Тема 5 Монтаж системи  «Поліфасад»

  Leave a Reply