Василик Марина Степанівна — голова методичної комісії гуманітарного циклу, викладач української мови та літератури, «спеціаліст ІІ категорії». На уроках Марина Степанівна оптимально застосовує інтерактивні форми роботи, завдяки яким учні залучаються до активної навчальної роботи, вдало поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи. Прагнучи досягнути визначеної мети уроку, вдумливо добирає дидактичний матеріал, складає чітку систему контрольних завдань і запитань, використовує різні види як традиційних, так і нетрадиційних диктантів, логічні вправи, творчі роботи, які сприяють створенню атмосфери зацікавленості, ситуації успіху.

   

   

   

   

  Дутчак Софія Андріївна – викладач німецької мови, «спеціаліст вищої категорії», «викладач методист». На своїх уроках викладач проводить системну роботу по формуванню навичок звязного діалогічного мовлення, активно використовує сучасні педагогічні технології, визначальними серед яких є групова та парна робота, керовані діалоги, рольові ігри, мозковий штурм. Вміє встановити психологічний контакт з групою, захопити учнів навіть не дуже цікавим теоретичним матеріалом, активізувати їхнє мислення, довільну і мимовільну увагу.

   

   

   

   

  Пшегодська Лілія Михайлівна – викладач зарубіжної літератури, «спеціаліст вищої категорії», «старший викладач». Уроки Лілії Михайлівни відзначаються системним використанням креативних методів і прийомів. На кожному уроці панує позитивна творча атмосфера. Лілія Михайлівна ініціює в учнів  бажання брати активну участь в обговоренні змісту, художньо-естетичних концепцій твору, висловлювати власні судження і міркування, відстоювати особисту позицію. Викладач спонукає учнів до творчого використання додаткових джерел інформації, довідників, енциклопедій, Інтернету.

   

   

   

   

  Понич  Віра Василівна — викладач англійської мови, «спеціаліст ІІ категорії». Уроки викладача відзначаються чіткістю, цілеспрямованістю, вмілим добором найбільш ефективних для даного уроку видів роботи, умінням зробити граматичний матеріал доступним і цікавим для учнів, вмінням підтримувати в учнів  активність і інтерес протягом всього уроку. Плануючи навчальні заняття викладач  дотримується методичних рекомендацій. На  уроках використовує технологію диференційованого навчання, яка виявляється не лише в диференціації навчального матеріалу, а головним чином у диференціації допомоги учням.

   

   

   

   

  Магалевич Галина Михайлівна — викладач української мови та літератури, «спеціаліст». Викладач застосовує на уроках проблемно-пошуковий виклад програмового матеріалу, проводить  спостереження, аналіз змісту різних вправ. Галина Михайлівна приділяє належну увагу формуванню навичок змістовно-композиційного аналізу текстів, збагаченню словникового запасу, моделюванню мовленнєвих ситуацій. Наполегливо працюює над виробленням системи вправ навчання грамотного письма.

   

   

   

   

   

  Томюк Яніна Миколаївна — викладач української мови та літератури, «спеціаліст ІІ категорії», працює в училищі за сумісництвом. Яніна Миколаївна постійно збагачує словниковий запас учнів, ознайомлюючи їх з новими словами, образними, поетичними, емоційно забарвленими, і працює над тим, щоб ці слова увійшли до їхнього активного словникового запасу.

   

   

   

   

   

  Пазюк Зоряна Михайлівна — викладач німецької мови, «спеціаліст», працює в училищі за сумісництвом. Для уроків Зоряни Михайлівни характерна чітка структура, використання раціонально побудованої системи вправ. Викладач вміло і тактовно пов’язує навчання іноземної мови з життєвою необхідністю учнів, забезпечує єдність навчання і виховання.  На уроках раціонально використовується  підручник, проводиться цілеспрямована робота щодо свідомого засвоєння учнями граматичних правил правопису, відпрацювання практичних навичок.

   

   

   

   

   

       Всі викладачі забезпечені фаховою та методичною літературою. На засіданнях методичної комісії та шляхом самоосвіти ознайомлюються з різними підходами до навчання учнів та  інноваційними  технологіями, обмінюються педагогічним досвідом.

       Під час підготовки до уроків викладачі творчо користуються методичними посібниками, використовують  різні типи уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення й систематизацію, засвоєння знань, їх творче застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання.

       Нові підходи викладачів до технології уроку забезпечують сприятливі умови для розвитку творчості учнів, формування мовної особистості. Ці підходи ставлять низку вимог до викладачів, з якими вони успішно справляються. Це насамперед уміння діагностувати результат навчання, досконало володіти мовою, розробляти опорні конспекти та електронні уроки, володіти проблемним навчанням, організовувати індивідуальну та групову роботу учнів. Особливе місце в роботі вчителів-словесників відводиться практичному засвоєнню курсу, широкому впровадженню граматико-стилістичних вправ, роботі з лексичними й граматичними синонімами, мовним спостереженням, конструюванню, редагуванню текстів, що сприяє засвоєнню теоретичних відомостей, удосконаленню культури мовлення, розвитку мовного чуття й логічного мислення учнів.

        У діяльності кожного з педагогів є свої родзинки, свій стиль, ефективні прийоми та методи роботи, вони зацікавлено навчаються один у одного і створюють уроки, які зацікавлюють  учнів.

  Завданнями методичної роботи є:

  -       організаційно-методичне забезпечення програм розвиту професійно-технічного навчального закладу;

  -       удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

  -       розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

  -       інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

  -       організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості,експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

  -       створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

  -       забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

  -       підготовка до атестації педагогічних працівників.

  Leave a Reply